Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

elenn
19:04
8729 c858
Reposted fromfitspro fitspro viaszydera szydera
elenn
19:03
0227 53e2
elenn
19:03
Reposted fromzielono zielono viaszydera szydera
elenn
19:00
elenn
19:00
9345 6463
Reposted fromwagabunda wagabunda viaszydera szydera
elenn
18:58
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagnoliaaa magnoliaaa
18:57
1002 125c
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamandarynka mandarynka
elenn
18:55
7321 cad2
Reposted fromlittlefool littlefool viamandarynka mandarynka

March 21 2017

21:01
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaszydera szydera
21:01
elenn
21:01
5935 c0ce
elenn
20:59
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianecropixie necropixie
elenn
20:58
9007 8298 500
elenn
20:58

March 10 2017

elenn
19:46
7289 c717
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony
elenn
19:43
6816 27a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
elenn
19:43
3454 bf2b 500
Reposted frombirke birke viaaynis aynis
19:42
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro vialatusek latusek
19:42
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit vialatusek latusek
19:39
2487 6901 500

triflingthing:

old friends in old libraries 

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl